STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin
 GCI w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Bądkowie
  ul. Włocławska 82, tel.: (0-54) 27-24-715  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Bądkowo. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

  Gminne Centrum Informacji w Bądkowie świadczy usługi od 15 grudnia 2004r. przez 6 dni w tygodniu:
  od ponniedziałku do piątku w godz. 800-1800 oraz soboty w godz. 1000-2000.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  miejsce na zdjecie

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Bądkowo, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE